MEGA MERCHANT E-TİCARET SATIŞ VE PAZARLAMA

 ANONİM ŞİRKETİ

 

İLE

 

[]

 

ARASINDA AKDEDİLEN

 

E-İHRACAT ARACILIK SÖZLEŞMESİ

(“SÖZLEŞME”) (“KESİN ALIM SÖZLEŞMESİ”)

 

[] Ocak 2023

 

İşbu Sözleşme __/__/2023 tarihinde [“İmza Tarihi”] aşağıdaki kişiler arasında karşılıklı müzakere ve mutabakatla akdedilmiştir.

 1. İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 378544-5 ticaret sicil numarasıyla kayıtlı, 0614156725800001 Mersis numaralı, Burhaniye Mah. Nagehan Sk. A Blok No:4a İç Kapı No:1 Üsküdar/İstanbul merkezli Mega Merchant E-Ticaret Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi [“Megamerchant”]
 2. [] Ticaret Sicili nezdinde [] ticaret sicil numarasıyla kayıtlı [] Mersis numaralı, [] merkezli [] [“Şirket”]

Sözleşme’de yukarıda adı geçenlerden her biri münferiden “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 • AMAÇ VE KONU

Şirket, Megamerchant’ın global pazaryeri platformlarındaki know-how’ından, bilinirliğinden, tecrübesinden faydalanmak ve bu vesile ile yurt dışında Ürünlerin satışını gerçekleştirmek istemektedir. Megamerchant ise Şirket’in Ürünlerinin pazaryeri platformlarında satılmasını sağlayacaktır. Taraflar, bu işbirliği sayesinde marka bilinirliklerinin artması ve satış hacimlerinin genişlemesi gibi faydaların ortaya çıkabileceği konusunda mutabıktır ve bu faydaların arttırılması hususunda ortak bir arzu içerisindedir. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin konusu, Şirket’in mülkiyetindeki veya tedarik edeceği Ürünlerin Megamerchant’a satılması hususunda Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

 • TANIMLAR

İşbu Sözleşme içerisinde, muhtelif maddelerde tanımlanan terimler saklı kalmak üzere, aşağıdaki ifadelerin her birisi, belirtilmiş olan anlamları taşır:

Depolanması Yasak Eşya” Çek, bono, poliçe, kambiyo senetleri, pay senetleri, adi senetler tahvil vb. ile her türlü kıymetli evrak, altın-gümüş gibi kıymetli metaller, kıymetli mücevherat, nakit para, bulundurulması güncel mevzuatla yasaklanmış her türlü eşya, bulundurulması mevzaatta izin gibi bir kolluk işlemine bağlı olup da buna dair gerekli belgeleri ibraz edilmemiş eşya, çabuk bozulabilen veya ağır ve kötü konu verebilen, yanıcı, patlayıcı, zehirli, akıcı, manyetik, aşındırıcı, uçucu ve/veya benzeri nitelikteki özelliklere sahip eşyaları;

E-İhracat” Uzaktan iletişim araçlarıyla basitleştirilmiş gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi ile başka bir ülkeye yönelik olarak gerçekleştirilen ve e-ticaret olarak beyan edilen mesafeli mal satışını;

Fikri Mülkiyet” Mega Merchant’ın sahip olduğu veya kullandığı veya işlerinin yürütülmesi için gerekli olan, tescil edilmemiş, tescili beklenen veya tescil edilmiş her türlü dünya çapında mevcut veya gelecekte mevcut olacak ticaret markasını, tüm ticari unvanları, hizmet markalarını, patentleri, ticaret, faaliyet ve alan adlarını, URL’leri, tasarımları, telif haklarını, spesifikasyonları, yazılımları, ifşa edilmemiş ve Gizli Bilgi niteliğindeki hakları (müşteri listeleri, süreçler, know-how, ticari sırlar ve buluşlar gibi (patent edilebilir olsun veya olmasın)) veya diğer endüstriyel veya fikri mülkiyet hakları (bunlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının yenilenmesi veya uzatılması dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) her türlü lisans, marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım hakkını ve bunlarla ilgili başvuruları, herhangi bir hukuka göre patent verilebilir olsun olmasın her türlü buluş, geliştirme, iyileştirme, keşif, know-how, copyright, kavram ve düşünceleri, her türlü ticari sırrı, herhangi bir hukuka göre malikine gizli tutulmasını talep etme hakkı tanıyan her türlü hakkı; ve her türlü bilgisayar programlarını ve yazılımlarını (sanatsal, teknik ve dizayn dokümanları, algoritmalar, kaynak kodları, nesne kodları, cron kodları, veri ve veri tabanları da dahil), kullanıcı ve karakter veri tabanlarını (karakter ve avatar isimleri, kullanıcı tecrübeleri, resimler, e-posta adresleri, Facebook ve benzeri sosyal medya veri tabanları ve diğer ilgili veriler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ifade eder;

Gizli Bilgiler” İşbu Sözleşme kapsamında; Taraflar’ın birbirine sözlü, elektronik yollarla veya başka şekilde açıkladığı her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, müşteri listeleri, marka, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, belge ve bu kişilerin işbu Sözleşme kapsamındaki ticari ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ile müşteri ve piyasa bilgileri, Ürünler ile ilgili bilgiler, Sözleşme kapsamında değerlendirilme konusu olan sözleşmeler, işler, iş planları, politikalar, fiyat teklifleri ve uygulamalar ve bunlara dair her nevi bilgiler ve belgeler ile üçüncü şahısların Sözleşme ile ilgili olarak gizlilik taahhütnamesi altında ifşa ettiği bilgiler; Taraflar arasında yapılan görüşme, müzakere veya toplantılar sürecinde ifşa edilen Sözleşme ile ilgili tüm bilgiler ve toplantı notları; Sözleşme kapsamında Taraflar’ın paylaştığı her türlü analiz, çalışma, veri derlemesi, teklif veya sair bilgileri ifade eder. 

Mağaza” Ürünlerin pazaryerlerinde veya başkaca dijital e-ticaret platformlarında sergilenmesi ve satılması için açılan çevrimiçi mağazaları;

Müşteri” Bir mal veya hizmeti satın alan gerçek ya da tüzel kişi anlamındadır.

Pazaryeri” Elektronik ticaret pazaryerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının mal teminine yönelik alıcı ve satıcıların, elektronik ortamda mal ticaretine yönelik olarak sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan elektronik ticaret ortamını;

Platform” Bir uygulama veya hizmeti barındırmak için kullanılan herhangi bir donanım veya yazılım ortamını;

Ürün” Satışa sunulmak üzere, pazaryerlerinde veya e-ticaret sitelerinde listelenen ve sergilenen malı;

Sevk İrsaliyesi” Şirket’in Ürünler’i Megamerchant’a teslim ederken düzenlenen; malı, malı yollayanı, malı teslim alanı, teslim tarihini ve diğer ilgili hususları içeren belgedir.

 • YORUMLAR

İşbu Sözleşme’de aksi açıkça belirtilmedikçe, Sözleşme’nin amaçları doğrultusunda, aşağıdaki yorum kuralları geçerli olacaktır:

 1. İşbu Sözleşme’nin madde, kısım, paragraf ve diğer alt bölümlere ayrılması ve Sözleşme’ye başlıkların eklenmesi sadece referans kolaylığı sağlamak amacıyla olup Sözleşme’nin anlaşılması veya yorumlanması için kullanılmayacaktır.
 2. İşbu Sözleşme’de herhangi bir “Paragraf”, “Kısım” ve/veya herhangi bir maddeye yapılan atıflar, aksi belirtilmedikçe, sırasıyla bunlara karşılık gelen paragraf, kısım ve/veya maddeye yapılmıştır.
 3. İşbu Sözleşme’de kullanıldıkları yerdeki anlamları aksini gerektirmedikçe, “burada”, “bundan böyle”, “bu konuda”, “bu vesile ile”, “buraya” ve “bu çerçevede” gibi sözcükler, sadece bu sözcüklerin yer aldıkları bir alt bölümü değil, bir bütün olarak işbu Sözleşme’yi ifade edeceklerdir.
 4. “Dahil olmak üzere”, “dahil”, “özellikle” ifadelerinin ve benzer etkiye sahip diğer ifadelerin kendilerinden önce veya sonra gelen kelimelerin genel etkisini sınırlamadığı varsayılacaktır.
 5. İşbu Sözleşme’nin ekleri ve lahikaları işbu Sözleşme ile birlikte ve Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçası olarak yorumlanacaklardır.
 6. Tekil sözcüklerin çoğul hallerini ve çoğul sözcüklerin tekil hallerini de içerdikleri kabul edilecektir.
 • TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Megamerchant, Şirket’in Ürünlerini Pazaryeri Platformlarında satışa sunacaktır. Bu maddede belirtilen modele göre Taraflar arasında yapılacak ödemeler (5.) maddede düzenlenmiştir.
  2. Platform üzerinden satışı gerçekleştirilecek Ürünlere ilişkin fiyatlandırma, satışı gerçekleştirilecek Ürünlerin seçimi, pazarlama ve reklam stratejileri gibi hususlar Megamerchant tarafından belirlenecektir. Pazarlama ve reklama ilişkin maliyetler Tarafların ortak mutabakatı ile belirlenir. Şirket, Megamerchant ile akdedilen bu Sözleşme kapsamında Megamerchant’ın gerçekleştireceği ticari faaliyetler kapsamında ihtiyaç duyulacak belge ve bilgileri Megamerchant ile paylaşır.
  3. Şirket, Sözleşme’ye konu Ürünler’in satış faaliyetine konu edilmesi için gereken durumlarda Mega Merchant tarafından fotoğraflanmasını, kayda alınmasını; Ürünler’in fotoğraf, video ve sair görsellerinin internet dahil her türlü mecrada ve sosyal ağlarda pazarlama ve reklam faaliyetlerine konu edilmesini kabul eder. Bu kapsamda, yazılı ve görsel içeriklerin oluşturulması ile ilgili oluşabilecek masraflar, Şirket’in yazılı onayını takiben, Taraflarca eşit olarak paylaşılır. Şirket, masraflara katılmadığı durumda, Mega Merchant, kendi kararı ile tüm masrafları üstlenerek bu çalışmaları yapabilir.  Bu durumda, Şirket, Mega Merchant tarafından üretilen içerikleri Mega Merchant yazılı ön onayı olmaksızın kendi internet sitesi ve sosyal medya hesapları dâhil olmak üzere herhangi bir mecrada kullanmayacaktır. Mega Merchant’ın onay vermesi halinde söz konusu fotoğraf, video ve sair kayıtlar ancak Mega Merchant’ın marka değerine ve itibarına zarar vermeksizin kullanılabilecektir.Sözleşme’nin Şirket tarafından feshi halinde Megamerchant tarafından ödenen ve E-İhracat Konsorsiyumu teşvikleri kapsamında yapılan reklam giderleri Şirket tarafından Megamerchant’a iade edilir.
  4. Taraflar, her zaman titizlik, sadakat, bağlılık ve hüsnüniyet kuralları çerçevesinde birbirlerinin menfaatine olacak şekilde hareket edecek, birbirlerinin çıkarlarını müdafaa edecek, kendi çıkarlarının diğer tarafa olan Sözleşme ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülükleri ile çatışmasına izin vermeyecektir.
  5. Taraflar, İmza Tarihi itibariyle Taraflarca satışı üzerinde mutabık kalınan Ürünler’e ek olarak, ilerleyen zamanlarda başka detay ve görsellerdeki ilave Ürünler’in (şu kadar ki söz konusu ilave Ürünlerin üretim ve teslim koşulları da işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaktır) de iş birliği kapsamında dahil edilmesi ve Mega Merchant’a teslim edilmesi konusunda mutabık kalabilirler.
  6. Taraflar, Şirket tarafından Megamerchant’a İstanbul’da belirlenen adreste teslim edilecek Sözleşme kapsamındaki her bir Ürünün, Ürün Teslim Tutanağı imzalanarak teslim edilmesi ve teslim sürecinin bu şekilde tamamlanması konusunda mutabıktırlar. Teslim alınacak her bir Ürün’ün Şirket’ten teslim alınması ve Mega Merchant tarafından Müşteriler’e satış faaliyetine konu edilmesi işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaktır.
  7. Bu Sözleşme kapsamında Megamerchant’a teslim edilecek tüm Ürünlerin mülkiyeti Megamerchant’a aittir. Ürünlerin Megamerchant’a teslimi ile Ürünlerin mülkiyeti de Megamerchant’a geçer. Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Megamerchant, Şirket’ten aldığı ancak pazaryeri platformlarında Müşteri’ye satışı gerçekleşmemiş Ürünleri iade ederek iade faturası keser. Sözleşme süresince Mega Merchant ürünlerin %20’sini iade etme hakkını haizdir. Mega Merchant, düzenleyeceği iade faturası ile Şirket ile arasında olan cari hesaba işler ve mevcut borç bakiyesini netleştirir.
  8. Megamerchant Ürünlerin Platformlardaki satış oranları konusunda Şirket’i gerekli periyotlarda bilgilendirir.
  9. Ürünlerin Megamerchant tarafından teslim alınmasından sonra, depolama ve Platformlara nakliye sırasındaki sorumluluk Megamerchant’a aittir.
  10. Taraflar birbirlerinin markalarına ve ticari itibarına zarar vermesi muhtemel davranışlardan ve ticari ahlaka uygun olmayan faaliyetlerden kaçınmakla yükümlüdürler. Taraflara ait logo, unvan gibi ve bunlarla sınırlı olmamakla her türlü tanıtıcı işaretleri karşı tarafın yazılı onayı olmaksızın kullanamaz, meğerki Sözleşme’de buna izin verilmiş olsun. Megamerchant, Şirket’e ait marka, logo, unvan gibi her türlü tanıtıcı işaretleri marka değerlerine ve itibarına zarar vermeksizin kullanır.
  11. Şirket, Ürünler’in Sözleşme’de belirtildiği şekilde satışı ve her türlü tasarruf hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder. Şirket ayrıca Ürünlerin oluşturulmasının ve geliştirilmesinin ilgili tüm yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun olduğunu ve satışı ile ilgili tüm yasa, yönetmelik ve mevzuata uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  12. Şirket, Ürünler ile ilgili olarak kendisine ulaşan bütün şikayetleri ya da satış sonrası bilgi taleplerini Mega Merchant’ın gerekli tedbirleri alabilmesi ve platformlardaki satış stratejilerini belirleyebilmesi adına Megamerchant’a en kısa sürede bildirir.
  13. Şirket, Mega Merchant’a ifşa edeceği kişisel verilerin hukuka uygun olarak ilgililerin rızası alınarak toplandığını ve Mega Merchant’a aktarıldığını, söz konusu kişisel veri sahiplerinin bu bilgilerin üçüncü bir kişi tarafından Sözleşme’nin amacı kapsamında işlenmesine, depolanmasına, saklanmasına, kaydedilmesine, sınıflandırılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Belirtilen onayın alınmamış olması sebebiyle Mega Merchant’ın herhangi bir zarara uğraması durumunda Şirket bu zararı ilk talepte derhal, nakden ve defaten karşılayacaktır. Şirket Mega Merchant’a sağlayacağı bilgilerin tam ve doğru olmasından sorumludur. Megamerchant’ın Müşterilerden topladığı ve kendi sakladığı verilerden Şirket sorumlu değildir.
  14. Ürünler Şirket tarafından eksiksiz, hukuken ve ekonomik olarak ayıptan ari, belirtilen özelliklere uygun olarak Mega Merchant’a sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Ürünler, tam, eksiksiz ve Sözleşmede belirtilen düzenlemelere uygun olarak Mega Merchant’a teslim edilinceye kadar bunlara ilişkin her türlü sorumluluk Şirket’e aittir. Şirket, Megamerchant’a teslim edeceği ürünlerin kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu mülkiyet üzerinde herhangi bir sınırlama, sınırlı ayni hak, rehin, haciz, takyidat, fikri-sınai hak ihlali vb. olmadığını ve Şirket bu konudaki eksiklikler sebebiyle Megamerchant’ı zararlandırmamayı taahhüt eder. Bunun dışında, yurtdışı pazaryerlerinde satışı gerçekleştirilecek ürünler için Megamerchant’ın özel olarak istediği taahhüt edilen belgelerin temini gibi gereklilikler Şirket tarafından sağlanır.
  15. Şirket, Sözleşme kapsamında yapacağı tüm çalışmaların ve Ürünlerin kendisi tarafından tasarlanacağını, özgün olacağını, tasarımlarda ve Ürünler’de 3. şahısların fikri ve sınai hakları dâhil sair hiçbir hakkının ihlal edilmeyeceğini, tasarımların ve Ürünler’in yasal mevzuata uygun olarak hazırlanacağını, Ürünler’in hukuken veya ekonomik olarak ayıplı olmayacağını, Ürünler’e ilişkin bilgilerin eksik, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı olmadığını, eser sahipliğinden kaynaklanan mali haklarını veya manevi haklarının kullanım yetkisini veya söz konusu hakları üçüncü gerçek kişi veya tüzel kişiye daha önce devretmediğini, kiralamadığını, inhisari veya gayri inhisari lisans tanımadığını taahhüt eder. Şirket, Mega Merchant’ın Şirket’in bu maddeyi ihlali de dahil olmak üzere Şirket’in kusuru nedeniyle, üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından Mega Merchant’a karşı ileri sürülebilecek her türlü talep, iddia ve alacaklardan ötürü Mega Merchant’ın maruz kalabileceği zararların tamamını Mega Merchant’ın talebi ile nakden ve def’aten tazmin eder. Megamerchant açık veya gizli olan ayıplar için ayıp bildirimini 90 gün içerisinde yapar. Ürünlerin mutabık kalınan özellikleri taşımaması sebebiyle Platformlarda satışa sunulamaması, depolanamaması, depolara nakledilememesi bu madde kapsamında ayıp sayılır. Şirket, Megamerchant’ın yeterince gözden geçirmekle görebileceği ayıplardan da sorumlu olup böyle bir ayıbın bulunmadığını taahhüt eder. Şirket’in Megamerchant’a teslim ettiği ürünlerin hasarlı ya da ayıplı olduğunun tespiti halinde Megamerchant Şirket’i bu husus hakkında delilleri ile bilgilendirir. Megamerchant ayıplı veya hasarlı Ürünler’i teslim almaktan imtina edebilir veya hasarlı olarak hasarlı stoğunda muhafaza edebilir. Şirket sorunun halli konusunda Megamerchant ile iyiniyet kuralları çerçevesinde çalışır. Tespit edilen hasarlar veya ayıplar konusunda Megamerchant sorumlu tutulamaz. Hasarın veya ayıbın giderilmesi mümkün ise Megamerchant ücretli bir hizmet karşılığında ve karşılıklı mutabakat ile bu adımları atarak masrafları Şirket’e yansıtır.
  16. Şirket, Mega Merchant’a teslim edeceği Ürünlerin özellikleri ve detaylarını, Ürünlerin listelenebilmesi adına gerekli belgeleri Mega Merchant’a tam, doğru ve eksiksiz olarak bildirecektir. Şirket, Ürünleri Mega Merchant’a teslimata ve Mega Merchant’ın Ürünlere ilişkin gerçekleştireceği ticari faaliyete uygun, fiyat etiketi olmadan ve Ürünlere herhangi bir zarar gelmesini önleyecek şekilde korunaklı bir biçimde paketleyecektir.
  17. Şirket tarafından, Taraflar arasındaki iş birliği ve işbu Sözleşme hükümleri kapsamında Ürünler’in üretim sürecine ve paketlenip Mega Merchant’a ifa yerinde veya başka yerde teslimine dair her türlü masraf Şirket tarafından karşılanacaktır ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu md.208 uyarınca Ürünlerin Mega Merchant’a teslimine kadar her türlü sorumluluk Şirket’e aittir. Mega Merchant’ın Şirket’e bilgi vererek satış faaliyetlerinin gerçekleşmesi için Ürünler’in paketlenmesi ve yurtdışına sevki açısından paketleme ve sevkiyat masrafları yapması halinde, bunlara ilişkin tüm masraflar Şirket tarafından karşılanacaktır.
  18. Şirket ayrıca, Sözleşme kapsamında üretimini yaptığı/yapacağı Ürünler ile aynı veya benzer tasarım ve görseldeki Ürünler’i herhangi bir marka altında Sözleşme kapsamındaki Platformlar’da satışa sunması için herhangi bir 3. kişiye satma veya satış veya kiralama benzeri herhangi bir ticari faaliyet kapsamında konsinye olarak bırakma faaliyetine konu etmeyecektir, Şirket yurtdışı Pazaryeri Platformlarındaki mağazalarında bu Ürünleri satmayacaktır. Bu maddede öngörülen rekabet yasağı Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesini takip eden 1 sene boyunca devam eder.
  19. Sözleşme konusu Ürünlerin Şirket tarafından, bu Sözleşme ve eklerinde veya daha sorna akdedilen protokollerde belirtilen kapsamda ya da belirtilen zamanda meydana getirilmesini tehlikeye düşürecek bir durum ortaya çıkarsa Şirket bu durumu zaman kaybetmeksizin Megamerchant’a bildirir.
  20. Sözleşme konusu Ürünler Megamerchant’a teslim edildikten sonra, yurtdışı ve yurtiçi Pazaryeri Platformları da dahil olmak üzere her türlü mecrada ve fiziki ortamda Megamerchant tarafından satılabilir. Ürünlerin Platformlarda satışı için Platformlar tarafından herhangi bir belge talep edilmesi halinde Şirket bu belgeleri ivedilikle Megamerchant’a temin eder. Yine Ürünlerin ihraç edilebilmesi ve/veya nakli için idari mercilerin veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir belge talep etmesi halinde Şirket bu belgeleri Megamerchant’a ivedilikle temin eder.
 • TİCARİ ŞARTLAR
   1. Şirket, Ürünler’in Taraflar’ca mutabık kalınan fiyatlar üzerinden faturalandırılacağını, ürünlere ait güncel fiyat listesinin bir kopyasını Mega Merchant’a ileteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, bu fiyat listesindeki her türlü değişikliği en az 15 (on beş) gün öncesinden yazılı olarak Mega Merchant’a bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
   2. Şirket, Ürünler’in Mega Merchant tarafından teslim alınmasını takiben aynı ay içerisinde Ürünler’in fatura ve/veya faturaların en geç 7 (yedi) gün içerisinde tanzim eder, tanzim tarihini takip eden ayın 2. (ikinci) iş günü mesai bitimine kadar faturayı Mega Merchant’a teslim eder.
 • Ürünler’in bedeline ilişkin ödemeler, faturanın Mega Merchant tarafından kabul ve kayıtlara işlenmesinden 90 gün sonra Şirket’in aşağıdaki Banka hesaplarına nakden ödenecektir.

Şirket’in Banka Hesabı :

Banka

Şube adı/kodu

IBAN :


 • SÜRE VE FESİH
  1. İşbu Sözleşme İmza Tarihi’nde yürürlüğe girer. Sözleşme, İmza Tarihi’nden itibaren 1 yıl boyunca geçerli olup bu Sözleşme’nin bitiş tarihinden 15 gün öncesinde Sözleşme, Taraflar’ın mutabakatı ya da Taraflar’dan birinin yazılı ihtarı ile sona erdirilmez ise, bu süre sonunda kendiliğinden aynı şartlar ile 1 yıl süre için daha yenilenmiş sayılacaktır. 
  2. Taraflar işbu Sözleşme’yi, aşağıdaki hallerden bir veya birkaçının varlığı halinde karşı Taraf’a yazılı ihbarda bulunarak, derhal yürürlüğe girecek şekilde feshedebilir:
 • Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin herhangi bir şartını esaslı şekilde ihlal etmesi ve bu ihlali (düzeltilebilir ise) Taraflar’ın düzeltilmesi yönündeki yazılı talebini içeren bildirimini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde düzeltmemesi; 
 • Taraflar’ın işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini birbirlerinin yazılı onayı olmadan devretmesi veya devretme girişiminde bulunması;
 • Taraflar’ın iflası, konkordato ilan etmesi, iflas erteleme başvurusunda bulunması veya aleyhinde kesinleşmiş bir icra takibinin bulunması;
 1. Şirket, Sözleşme’yi tek taraflı olarak Sözleşme bitiş tarihinden önce feshederse (Sözleşme’nin 2. yılına girildiyse söz konusu 2. yılın bitiminden önce feshederse) söz konusu fesih tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Mega Merchant’ın Ürünler’i satışa açtığı Platformlar’da doğrudan veya dolaylı olarak satış yapmayacağını, Ürünleri aracılık faaliyetlerine konu ederek yurtdışı pazaryeri Platformlarında satışa sunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • MUHTELİF HÜKÜMLER
 • SÖZLEŞME’NİN TEKLİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu Sözleşme’ye halel gelmeksizin, işbu Sözleşme, işbu Sözleşme’nin tüm ekleri ve bu Sözleşme’de atıf yapılmış olup Sözleşme uyarınca akdedilecek ve ifa edilecek her türlü anlaşma, belge ve/veya evrak dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm belgeler, Taraflar arasında nihai, tam ve yegâne anlaşmayı teşkil etmektedir. Taraflar arasındaki daha önceki tarihli yazılı veya sözlü herhangi bir sözleşme, anlaşma veya beyana dayanılarak bu durumun aksi ileri sürülemez

 • MÜCBİR SEBEPLER
 • Mücbir sebepler dolayısıyla Sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerin gerçekleştirilmesinin imkansızlaşması veya harikulade zorlaşması halinde Taraflardan birisi diğerine yazılı bildirim yapmak suretiyle Sözleşme’yi feshedebilir. Bu durumda, ihbarın karşı yana ulaşması ile Sözleşme sona erer. Mücbir sebep dolayısıyla Sözleşme’nin sona ermesi Taraflardan herhangi birine tazminat talep etme hakkını vermez. Tarafların fesih tarihine kadar doğmuş bulunan borç ve alacakları ise bu maddeden aridir.
 • Bu Sözleşme kapsamında mücbir sebep, Taraflardan herhangi birisinin kontrolü dışında vuku bulan bir durum sebebiyle Sözleşme’den doğan yükümlülükleri tamamen veya kısmen ifa edilememesi sonucunu doğuran, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, savaş, ayaklanma, ekonomik çöküş-buhran, toplumsal kargaşa, deprem, yangın, sel, patlama, fırtına, toplu grev gibi halleri kapsar. Taraflardan birinin veya bunların çalışanlarının-temsilcilerinin ihmali veya kastı sonucu ortaya çıkan haller mücbir sebep teşkil etmez.
 • Yukarıdaki hükümlerden bağımsız olarak Taraflar, Sözleşme’nin imza tarihi itibarıyla Covid-19 (koronavirüs) salgınının gidişatı ve bunun meydana getirebileceği sonuçların öngörülemez olmadığı ve yukarıda belirtilen öngörülemezlik şartının mevcut olmadığı konusunda ve mücbir sebep teşkil etmeyeceği mutabıktır. Hiçbir şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki; Covid-19 (koronavirüs) salgınının Sözleşme’nin imzalandığı tarih itibarıyla mevcudiyeti sebebiyle, Taraflar Covid-19 (koronavirüs) salgınını sebep göstererek bu maddedeki mücbir sebepden doğan haklarını kullanamayacaktır.
 • Tarafların mücbir sebep dolayısıyla doğan fesih hakkını kullanmamaları durumunda, Tarafların yükümlülükleri mücbir sebep hali sona erene kadar ertelenir.
 • GİZLİLİK
  1. Yürürlükteki mevzuat veya yetkili yargı mercii, resmi makam veya diğer bir idari makam veya herhangi bir menkul kıymetler borsası veya diğer düzenleyici makam tarafından emredilmesi veya gerekli kılınması haricinde, Taraflar’dan hiçbirisi, işbu Sözleşme veya Sözleşme’de öngörülen işlemler ile ilgili olarak basın bülteni veya basın açıklaması içeriği, sunum veya duyuru şekli ile ilgili olarak diğer Taraflar’ın önceden yazılı onayı olmaksızın herhangi bir basın bülteni yayınlayamaz veya işbu Sözleşme veya Sözleşme’de öngörülen işlemler ile ilgili olarak basın açıklaması yapamaz veya diğer Taraf’ın ismini ve ticari ismini veya ticari markasını veya diğer bir fikri mülkiyet hakkını, diğer Taraflar’dan kullanımın şekli ile ilgili önceden yazılı onay almaksızın kullanamaz.
  2. Taraflar’ın her birisi işbu Sözleşme’nin veya burada atıf yapılan diğer herhangi bir işlem veya sözleşmenin ifası ile bağlantılı olarak diğer Taraflar’dan edinilen veya diğer Tarafla ilgili olan veya Şirket’in mülkiyeti veya idaresi ve işbu Sözleşme’nin mevcudiyeti ve hükümleri vasıtasıyla elde edilen tüm bilgiyi [“Gizli Bilgi/Bilgiler”] büyük bir gizlilik içerisinde tutmayı kabul etmektedir. Taraflar’ın her birisi bir önceki cümlede belirtilmiş olan bilgiyi, bu Sözleşme içerisinde açık bir şekilde aksi belirtilmediği sürece diğer Taraflar’ın önceden yazılı onayı olmaksızın yayınlamamayı, dağıtmamayı, açıklamamayı, ifşa etmemeyi veya kullanmamayı kabul etmektedir. Bu maddedeki kısıtlamalar aşağıda belirtilenleri kapsamayacaktır:
 1. İfşa anında bilgiyi alan tarafın hukuka uygun olarak mülkiyetinde olan ve ifşa eden tarafın gizlilik ile ilgili herhangi yükümlülükle bağlı olmadığı bilgi; 
 2. Bilgiyi alan tarafın sözleşmeyi ihlal etmesi sonucu ortaya çıkmadığı sürece, ifşa anında kamuya açık olan veya ifşa sonrasında kamuya açık hale gelen bilgi; 
 3. Bilgiyi alan tarafça bağımsız olarak geliştirildiği ispat edilen veya ifşa eden taraftan doğrudan veya dolaylı olarak bilgiyi edinen üçüncü şahıslardan herhangi bir gizlilik yükümlülüğü ihlal edilmeden alınan bilgi;
 4. Tarafların artık gizli olarak addetmediği bilgi ve
 5. Yürürlükteki mevzuat veya yetkili yargı mercii, resmi makam veya diğer bir idari makam veya herhangi bir menkul kıymetler borsası tarafından talep edilen bilgi.
 1. Sözleşme’nin feshi, sona ermesi veya Sözleşme süresi boyunca herhangi bir zamanda herhangi bir Taraf’ın talebi üzerine talep edilen Taraf, Gizli Bilgiler’in her türlü kopya, baskı veya yazılı formattaki halini talepten itibaren 5 (beş) gün içinde talep eden Taraf’a iade edeceğini veya iadesi teknik sebeplerle mümkün olmayan durumlarda elektronik ortamdaki bilgilerin imhasını yazılı bir teyit mektubu ile de teyit edilmek üzere talep eden Taraf’a sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Taraflar, işbu Sözleşme ve içeriği hakkında görsel ve yazılı basında açıklama yapamaz, izinsiz surette reklam ve/veya sair surette tanıtım aracı olarak kullanamaz.
 3. İşbu (7.3.) maddede düzenlenen gizlilik yükümlülükleri, Sözleşme’nin sona ermesi halinde 2 yıl yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 • UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabi olup bu sözleşmeden doğan veya bu sözleşme ile bağlantılı tüm uyuşmazlıklara İstanbul Merkez (Çağlayan) mahkemeleri bakmaya yetkilidir.

 • BİLDİRİMLER
   1. Taraflar, aşağıda yer alan adreslerin, işbu Sözleşme’ye uygun olarak tebliğ edilecek bildirimler, hak talepleri, talepler ve sair bildirimlere ilişkin olarak kendilerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere tebliğ edilecek bildirimlerin ve ihtarların ilgili Tarafça tesellüm edildiğinin addedileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
   2. İşbu Sözleşme’ye uygun olarak tebliğ edilecek bilcümle ihtarlar, hak talepleri ile sair muhaberat ve bildirimler, yazılı olarak tanzim edilecek olup aşağıda yer alan irtibat kişilerine faks veya e-posta yoluyla gönderildikten sonra güvenilir bir kurye ile fiziken gönderilecek veya iadeli taahhütlü posta ile teslim edilecektir. 
   3. Taraflar, iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde, diğer Taraflar’ı derhal bilgilendireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksi halde, işbu Sözleşme kapsamında belirtilen en güncel irtibat kişilerine/adreslerine tebliğ edilecek ve işbu Sözleşme’ye uygun olarak usulünde bildirimi yapılan ihtarların ve bildirimlerin geçerli olduğu addedilecektir. 
 • DELİL SÖZLEŞMESİ

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md.193 kapsamında, Taraflar arasında çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlıkta faks, e-posta, whatsapp yoluyla gönderilenler de dahil olmak üzere, Taraflar’dan herhangi birine yapılacak herhangi bir ihbar, ihtar, bildirim uygulanacak hukukun izin verdiği diğer delillere halel getirmeksizin, yazılı delil olarak kabul edilecek ve Taraflar arasında yasal delil niteliğinde olacaktır. Taraflar arasında çıkabilecek teslimata ilişkin uyuşmazlıklarda düzenlenen sevk irsaliyeleri kesin ve münhasır delildir.

 • DEĞİŞİKLİK VE TADİLLER

İşbu Sözleşme ve/veya ekleri ve işbu Sözleşme’de atıf yapılmış olup Sözleşme uyarınca akdedilecek ve ifa edilecek her türlü anlaşma, belge ve/veya evrak, ancak Taraflar’ın ortak mutabakatı ile yazılı olarak değiştirilebilir ve tadil edilebilir. 

 • DEVİR VE TEMLİK

Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerinden hiçbirini, diğer Taraflar’ın önceden yazılı izni olmaksızın başka herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye devir veya temlik etmeyeceklerdir. İşbu Sözleşme, Sözleşme’nin Taraflar’ı ve izin verilen halefleri üzerinde bağlayıcı olacak ve onların lehine hüküm ifade edecektir. İşbu Sözleşme’nin açıkça veya zımni olarak içerdiği hiçbir hüküm, Sözleşme’nin Taraflar’ı ve izin verilen halefleri haricindeki başka herhangi bir kişiye işbu Sözleşme çerçevesinde veya işbu Sözleşme nedeniyle herhangi bir hak veya çözüm yolu tanıma amacını taşımamaktadır. İşbu Sözleşme’de aksine hüküm yer almadıkça, işbu Sözleşme’de açıkça veya zımni olarak yer alan hiçbir ifade, Sözleşme’nin Taraflar’ı haricinde başka herhangi bir kişiye, herhangi bir hak veya çözüm yolu tanınması niyetini taşımamakta olup bu şekilde yorumlanmayacaktır.

 • BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz veya uygulanamaz olması işbu Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçersizliği sonucunu doğurmaz. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya hükümsüz olması halinde, söz konusu hüküm etkisiz hale gelecek (geçersiz veya uygulanamaz olduğu ölçüde) ve işbu Sözleşme’de yer alan diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeksizin işbu Sözleşme’ye dahil edilmemiş sayılacaktır. Esasa ilişkin önemli bir hükmün geçersiz hale gelmesi halinde ise, Taraflar söz konusu geçersiz hükmün yerine geçmek üzere söz konusu geçersiz ve ifa edilemez hükme benzer ve söz konusu hükmün amaçlanan etkisine mümkün mertebe en yakın anlamda olan bir hüküm üzerinde anlaşmak için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerdir.

 • FERAGAT

İşbu Sözleşme’ye ilişkin yapılacak kabul ya da feragat, Taraflar’ın karşılıklı ve yazılı mutabakatı olmadıkça geçerli ve bağlayıcı olarak kabul edilmeyecektir. Taraflar’ın işbu Sözleşme tahtındaki haklardan herhangi birinin kullanılmaması veya bunların kullanılmasının ertelenmesi haklardan feragat olarak değerlendirilmeyecek ve söz konusu hakların tek başına veya kısmi olarak kullanılması, diğer hakların kullanılmasını engellemeyecektir.

 • DAMGA VERGİSİ VE DİĞER MASRAFLAR

Bu Sözleşme’den doğan; başlıca damga vergisi olmak üzere vergi, resim, harç gibi bedeller ile doğabilecek diğer sair masraflar taraflar arasında eşit olarak paylaşılır. Sözleşme’ye ilişkin damga vergisini Megamerchant öder ve bu tutarın yarısını Müşteri’ye fatura eder.

YUKARIDA YER ALAN HUSUSLAR MUVACEHESİNDE, işbu Sözleşme’nin Taraflar’ı, işbu Sözleşme’yi, yukarıda yazılı olan İmza Tarihi’nde [] nüsha olarak imzalamışlardır.

[İMZALAR TAKİP EDEN SAYFADADIR]

İletişim Bilgileri

Megamerchant

Müşteri

Adres: Saray Mahallesi Naya Sokak No:2 Kat 1. Ümraniye / İstanbul

Adres:

Telefon:

Telefon:

E-Posta:

E-Posta:

 

Mega Merchant E-Ticaret Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi

Adına ve Hesabına

Süleyman Yaman Alpata

[]

Adına ve hesabına

[]

Tarih:

Tarih:

İmza:

İmza:




İletişime Geç